Lietojot tīmekļa vietni, Jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

SS24 Lietotāja vienošanās


Šā Lietotāja vienošanās regulē attiecības starp “SS24” un interneta tīkla lietotāju (“Lietotājs”), kuras rodas, izmantojot interneta resursu www.ss24.lv (“Portāls”), ar Lietotāja vienošanās norādītajiem nosacījumiem.
Šā SS24 piedāvājuma pilna un bezierunu pieņemšana pret Lietotāju par līguma noslēgšanu ir Lietotāja darbību, kuras vērstas uz SS24 izmantošanu, tai skaitā, sludinājumu (paziņojumu) meklēšana, pārlūkošana vai iesniegšana, reģistrēšanās vietnē, ziņojumu nosūtīšana, veikšana, izmantojot sakaru formu un citas darbības SS24 funkcionalitātes izmantošanā.
Lietotāja vienošanos SS24 var jebkurā laikā izmainīt bez jebkāda speciāla paziņojuma Lietotājam. Lietotāja vienošanās jaunā redakcija stājas spēkā no tās izvietošanas brīža SS24 vietnē. Regulāra iepazīšanās ar spēkā esošo Lietotāja vienošanās redakciju ir Lietotāja pienākums.
SS24 izmantošana pēc Lietotāja vienošanā jaunās redakcijas stāšanās spēkā nozīmē, ka Lietotājs tai piekrīt un jaunās redakcijas noteikumi viņam ir piemērojami pilnā apjomā.

1.Termini un apzīmējumi

Šajā Lietotāja vienošanās zemāk minētajiem terminiem ir šāda nozīme:
SS24 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SS24”.
SS24 un/vai Vietne – Interneta resurss, informācijas sistēmā ietilpstošais informācijas un intelektuālā īpašuma objektu kopums (tai skaitā, ESM programma, datu bāze, interfeisa grafiskais noformējums (dizains) u.c.), piekļuve kuram tiek nodrošināta no dažādām internetam pieslēgtām lietotāju ierīcēm, ar speciālu programmatūru tīmekļa lapu pārlūkošanai (tīmekļa pārlūkprogramma) www.ss24.lv adresēs (ieskaitot turpmākos līmeņus, kuri attiecas uz šīm adresēm) vai Mobilo lietojumprogrammu pārlūkošanai.
Lietotājs – Interneta tīkla resursu apmeklētājs, tai skaitā SS24.
Lietotāja vienošanās – šā vienošanās, Sludinājumu izvietošanas nosacījumi un citi noteikumi un dokumenti, kuri reglamentē SS24 darbu vai nosaka Vietnē publicēto Servisu izmantošanas kārtību.
Servisi – funkcionālās iespējas, dienesti, pakalpojumi, instrumenti, kuri pieejami Lietotājiem SS24 vietnē.
Моbilā lietojumprogramma – programmatūra portatīvo (mobilo) ierīču nodrošināšanai, kuru Lietotājs uzstādījis vai ielādējis šādās ierīcēs ar dažādu programmu platformu palīdzību, paredzēta, lai piekļūtu SS24 vietnei.
Prece – jebkura prece, produkts, pakalpojumus, darba piedāvājums vai cits piedāvājums, attiecībā uz kuru Lietotājs izvieto SS24 vietnē Sludinājumu.
Sludinājums (paziņojums) – informatīvs ziņojums par Preces piedāvājumu (ieskaitot kontaktinformāciju, fotogrāfijas un jebkuru pavadinformāciju), kuru Lietotājs izvieto SS24 vietnē, adresēts noteiktam personu lokam.
Pārdevējs – Lietotājs, kurš izvieto SS24 vietnē Paziņojumu ar piedāvājumu noslēgt darījumu attiecība uz Preci.
Pircējs – Lietotājs, kurš pārlūko Pārdevēja izvietoto Sludinājumu, sadarbojas ar Pārdevēju attiecībā uz preci un/vai noslēdz darījumu ar Pārdevēju.
Uzskaites dati – unikāls pieteikumvārds (elektroniskā pasta adrese) un parole, kuru patstāvīgi izveido Lietotājs Reģistrācijas procesā Vietnē vai arī Lietotājs turpmāk izmaina Personīgā kabineta starpniecību vai citā, SS24 norādītā veidā, izmantojami piekļuvei Personīgajam kabinetam pēc Lietotāja autorizācijas SS24 vietnē.
Personīgais kabinets – Lietotāja personīgā sadaļa SS24 vietnē, kura saistīta ar Lietotāja uzskaites ierakstu Vietnē, kurā Lietotājam pieejama atsevišķu SS24 Servisu pārvaldīšana, tai skaitā to pasūtījums, pieslēgšana/atslēgšana, pēc SS24 piedāvātajiem nosacījumiem.
Reģistrācija – Lietotāja darbību kopums saskaņā ar SS24 norādītajām instrukcijām, ieskaitot iesniegtos Uzskaites datus un citu informāciju, kuras veic Lietotājs, izmantojot speciālu SS24 lietotāja interfeisa formu nolūkā izveidot Personīgo kabinetu un saņemt piekļuvi atsevišķiem SS24 Servisiem.
Ziņas – jebkuri materiāli un informācija, kuru Lietotājs sniedz SS24 sakarā ar SS24 vietnes izmantošanu.

2. Vispārējie noteikumi. Piekļuve Vietnes pakalpojumiem

2.1. SS24 piedāvā Lietotājam uz šīs Lietotāja vienošanās nosacījumiem izmantot SS24 vietnē pieejamos Servisus, ieskaitot Sludinājumu izvietošanu, meklēšanu un pārlūkošanu un citus Vietnē piedāvātos Servisus. Attiecībā uz atsevišķu SS24 Servisu izmantošanu var tikt noteikti papildnosacījumi, noteikumi un ierobežojumu. SS24 ir tiesības jebkurā laikā pārskatīt vai izmainīt Servisu sniegšanas nosacījumus, papildināt, izmainīt, ierobežot, paplašināt Vietnes un/vai Servisu funkcionālās iespējas, tai skaitā Lietotāja piekļuves nosacījumus Servisiem vai Vietnes atsevišķām funkcionālajām iespējām.
2.2. Pakalpojumi Lietotājam tiek piešķirti bez maksas, ja īpaši nav norādīts citādi.
2.3. Atsevišķu Pakalpojumu sniegšanu var regulēt speciāli noteikumi un/vai vienošanās, kura ir šīs Lietotāja vienošanās neatņemama sastāvdaļa, tai skaitā Sludinājumu izvietošanas nosacījumi, citi nosacījumi un noteikumi, rakstiskā formā sastādītas individuālas vienošanās, kuras parakstījuši SS24 un Lietotājs. Pretrunu vai neatbilstību gadījumā starp šīs Lietotāja vienošanās tekstu un speciālajiem noteikumiem un/vai vienošanās jāizmanto pēdējais.
2.4. SS24 vietne ir laukums, kurš ļauj Pārdevējiem patstāvīgi uz savu risku izvietot piedāvājumus, kuri adresēti nenoteiktam personu lokam, lai tiktu veikts darījums attiecībā uz Preci, ar kuru Pārdevējs ir tiesīgs rīkoties (izteikt piedāvājumu), un Pircēji var pieņemt pēc saviem ieskatiem un uz savu atbildību piedāvājumus, kurus Pārdevēji izvietojuši Vietnē, noslēdzot attiecīgu darījumu ar Pārdevēju.
SS24 nav darījuma organizators, Pircējs, Pārdevējs, starpnieks, aģents vai jebkura Lietotāja pārstāvis un/vai cita ieinteresētā persona attiecībā uz starp Lietotājiem piedāvājamo/noslēdzamo darījumu. Visus darījumus starp Lietotājiem, kuri tiek veikti, pateicoties Sludinājuma izvietošanai Vietnē, noslēdz un izpilda bez SS24 tiešas vai netiešas līdzdalības.
2.5. Neatkarīgi no Lietotāja Reģistrācijas vai autorizācijas fakta Vietnē, Vietnes izmantošana, ieskaitot Vietnē izvietotās informācijas pārlūkošanu, nozīmē, ka Lietotājs piekrīt šai Lietotāja vienošanās un uzņemas saistības ievērot Servisu lietošanas instrukcijām, kā arī uzņemas atbildību par darbībām, kuras saistītas ar Vietnes izmantošanu.
2.6. Īstenojot piekļuvi SS24 vietnei un tādā veidā noslēdzot šo Lietotāja vienošanos, Lietotājs garantē, ka viņam piemīt visas tiesības un pilnvaras, kuras nepieciešamas, lai noslēgtu un izpildītu Lietotāja vienošanos, tai skaitā ir pilngadīga un pilnībā rīcībspējīga, astoņpadsmit gadus sasniegusi persona.
2.7. SS24 sniegtie Servisi jebkurā brīdī var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti, var tikt mainīta to forma un funkcionālo iespēju raksturs, iepriekš par to nepaziņojot Lietotājam, sakarā ar to Servisu izmantošana tiek piedāvāta režīmā “kā ir”, t.i. tādā veidā un apjomā, kādā tos piedāvā SS24 brīdī, kad Lietotāji vēršas pie Servisiem. SS24 ir tiesības nepieciešamības gadījumā pēc saviem ieskatiem izbeigt (uz laiku vai galīgi) Servisu (vai jebkādu citu atsevišķu funkciju Servisu ietvaros) sniegšanu visiem Lietotājiem kopumā vai atsevišķam Lietotājam, bez iepriekšēja paziņojuma.

3. Reģistrācija Vietnē

3.1. Lietotājam ir tiesības izvietot Paziņojumus, kā arī lietot atsevišķus Pakalpojumus tikai pēc Reģistrācijas SS24 vai autorizējoties ar sociālo tīklu starpniecību.
3.2. Reģistrējoties tiek norādīti Uzskaites dati, kurus Lietotājs izvēlas patstāvīgi. Lietotājs var mainīt Uzskaites datus Vietnē savā Personīgajā kabinetā vai nepieciešamības gadījumā citādā veidā, kuru norāda SS24.
3.3. Lietotāja pienākums ir sekot savu Uzskaites datu saglabātībai un neatklāt tos trešajām personām. Lietotājam nav tiesību nodot savus Uzskaites datus trešajām personām, kā arī tieši vai netieši atļaut trešajām personām izmantot viņa Uzskaites datus autorizācijai SS24 vietnē, izņemot personas, kuras rīkojas Lietotāja vārdā un interesēs vai ir saņēmušas šādus Uzskaites datus, pamatojoties uz attiecīgu vienošanos ar Lietotāju.
3.4. Jebkura darbība, kura tiek veikta no Lietotāja Personīgā kabineta, izmantojot viņa Uzskaites datus, skaitās paša Lietotāja vai viņa pilnvarotas personas veikta darbība un nosaka Lietotāja pienākumus un atbildību attiecībā uz šādām darbībām, ieskaitot atbildību par šīs Lietotāja vienošanās pārkāpšanu, likumdošanas prasību pārkāpumus attiecībā uz Preci, par kuru Lietotājs izvieto informāciju SS24 vietnē.
3.5. Lietotājam nekavējoties jāizmaina Uzskaites dati, ja viņam ir iemesls aizdomām, ka šie dati ir tikuši atklāti, tos var izmantot viņa nepilnvarotas trešās personas vai pēc SS24 prasības.
3.6. SS24 ir tiesības izmantot pieejamos tehniskos risinājumus, lai pārbaudītu informācijas pareizību, kuru sniedz Lietotājs, izmantojot SS24. SS24 nevar garantēt, ka Lietotājs patiešām ir tas, par kuru uzdodas, kā arī, ka informācija, kuru Lietotājs sniedz SS24, atbilst patiesībai. SS24 iesaka Lietotājiem vērsties pie iespējamajiem līgumpartneriem, Pārdevējiem un Pircējiem, izmantojot šim nolūkam visus SS24 vietnē pieejamos instrumentus, un ievērot apdomību un piesardzību, veicot darījumus un izvēloties Pārdevēju.
3.7. SS24 ir tiesības bloķēt Lietotāja piekļuvi Personīgajam kabinetam, vienlaikus pārtraucot viņa Sludinājumu izvietošanu un parādīšanu vai bez tās. SS24 ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt un/vai ierobežot Lietotāja piekļuvi Servisiem, kā arī bloķēt vai dzēst Lietotāja uzskaites ierakstu Vietnē bez iestājas to atjaunot.
3.8. Sludinājumu un citas SS24 vietnē izvietotās atklāti pieejamās informācijas pārlūkošanai nav nepieciešama Lietotāja reģistrācija un/vai autorizācija, taču veicot šādas darbības, Lietotājam jebkurā gadījumā ir pienākums ievērot Lietotāja vienošanās noteikumus.

4. Lietotāju sniegtās ziņas

4.1. SS24 izmantošanas ietvaros Lietotājs apņemas sniegt tikai patiesas Ziņas un ir atbildīgs par viņa iesniegto informāciju. Lietotājs apņemas savlaicīgi aktualizēt Ziņas, veicot to rediģēšanu SS24 vietnē. 
4.2. SS24 Pakalpojumu lietošanas procesā (tai skaitā veicot Reģistrāciju, sadarbojoties ar citiem Lietotājiem, izmantojot SS24 interfeisu, izvietojot Sludinājumus, pārlūkojot SS24 lapas utt.), Lietotājs patstāvīgi un brīvprātīgi pieņem lēmumu sniegt SS24 vai izvietot atklātai piekļuvei personālās un citas ziņas par Lietotāju (Lietotāja uzvārds un vārds vai pseidonīms, elektroniskā pasta adrese, kā arī jebkura cita Lietotāja sniegtā informācija, tai skaitā informācija ziņojumos, kuri tiek sūtīti citiem Lietotājiem, izmantojot atgriezeniskās saites formu SS24 interfeisā, informācija par Lietotāja darbībām SS24 vietnē u.c.) ar nolūku izpildīt Lietotāja vienošanos, kā arī ar šo paziņo par savu piekrišanu Lietotāja personālo un citu datu apstrādei SS24, to nodošanu (tai skaitā pārraidīšanu pār robežām ārvalstu teritorijā, nodrošinot adekvātu personas datu subjektu tiesību aizsardzību) apstrādei citiem Lietotājiem un/vai trešajām personām, kuras darbojas SS24 uzdevumā, tai skaitā šādiem mērķiem: konsultāciju atbalsta sniegšanai Lietotājiem sakarā ar Vietnes izmantošanu, Sludinājumu pārbaudei attiecībā uz atbilstību Lietotāja vienošanās prasībām, ziņojumu piegādei citiem Lietotājiem, statistikas un analītisko datu saņemšanai, lai uzlabotu SS24 un/vai Servisu funkcionēšanu, paplašinātu sniedzamo Servisu spektru, saņemtu SS24 vai trešo personu informatīvus un/vai reklāmas ziņojumus, novērstu vai pārtrauktu nelikumīgas un/vai nesankcionētas Lietotāju vai trešo personu darbības, nodrošinātu Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas prasību ievērošanu. Veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no trešo personu nesankcionētas piekļuves.
4.3. Visu informāciju (neatkarīgi no tā, vai šo informāciju Latvijas Republikas likumdošana pieskaita personas vai citiem datiem, kuri ir aizsargājami saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, vai nē), kuru Lietotājs izvietojis SS24 vietnē, viņš izvieto, lai realizētu savās mantiskajās un/vai pakalpojumu un/vai citās Lietotāja interesēs un, attiecīgi, Lietotājs izvieto vienu vai otru informāciju par sevi vienīgi savās interesēs, tai skaitā, lai atvieglotu sakaru nodibināšanu ar Lietotāju.
Izvietojot SS24 Sludinājumus, ziņas, kuras Lietotājs norāda Sludinājumā, kļūst vispārpieejamas un Lietotājs saprot, ka izvietotā informācija tiek publicēta SS24 vietnē atklātai pieejai, tas ir, ar to var iepazīties jebkurš SS24 apmeklētājs (neierobežots personu loks) visu pasaules valstu teritorijā, kur ir iespēja izmantot interneta tīklu un piekļuve vietnei, attiecīgi Lietotājs saprot un uzņemas visus riskus, kuri saistīti ar šādu informācijas izvietošanu, tai skaitā, ieskaitot, bet ar to neaprobežojoties: risku, ka elektroniskā pasta adrese var nonākt mēstuļu ziņojumu izsūtīšanas sarakstos, risku, ka elektroniskā pasta adrese var nonākt pie dažāda veida krāpniekiem, risku, ka telefona numurs var nonākt pie SMS-spameriem un/vai SMS-krāpniekiem, un citus riskus, kuri izriet no šādas informācijas izvietošanas.
4.4. SS24 nav pienākums iepriekš veikt jebkura veida Ziņu pārbaudi, kuras Lietotājs izvieto un/vai izplata ar SS24 vietnes starpniecību. SS24 ir tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt Lietotājam izvietot un/vai izplatīt jebkuras Ziņas vai dzēst jebkuras Ziņas, kuras Lietotājs izvietojis SS24 vietnē. Lietotājs apzinās un piekrīt tam, ka viņam patstāvīgi jāizvērtē visi ar jebkuru Ziņu izvietošanu un izplatīšanu saistītie riski, ieskaitot Ziņu drošuma, pilnīguma vai lietderīguma novērtējumu.
4.5. SS24 nesniedz konsultācijas jautājumos, kuri neattiecas uz SS24, prasa profesionālu novērtējumu un/vai neietilpst SS24 kompetencē.
4.6. Lietotāja vēršanās SS24 vietnē jautājumos, kuri saistīti ar SS24 izmantošanu, tiek izskatīti Vietnē paredzētajā kārtībā. SS24 sadarbība ar Lietotāju viņa jautājuma izskatīšanas ietvaros tiek veikta, izmantojot Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi.
4.7. SS24 ir tiesības neizskatīt Lietotāja jautājumu: ja tas nesatur informāciju un dokumentus, kādi nepieciešami jautājuma izskatīšanai; satur nepatiesu informāciju un/vai dokumentus, kuriem nepiemīt ticamības pazīmes; attiecībā uz jautājumiem, par kuriem SS24 iepriekš bija nosūtījusi atbildi Lietotājam (atkārtota vēršanās ar jautājumu); satur apvainojumus, draudus vai jautājumus, kuri izklāstīti klaji negatīvā formā; vērsti uz citu SS24 nosacījumu un paredzētās jautājumu izskatīšanas kārtības pārkāpumiem.

5. Lietotāja saistības

5.1. Lietotājs apņemas rīkoties tikai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un SS24 Lietotāja vienošanos, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu pilnā mērā atbildēt par savām darbībām un bezdarbību SS24 vietnē un izmantojot Servisus.
5.2. Lietotājam pieejamos SS24 Pakalpojumus var izmantot mērķiem, kuriem šie Servisi ir paredzēti SS24 vietnē. Lietotājam ir aizliegts izmantot Servisus, kā arī jebkuru Vietnē saņemto informāciju tam neparedzētiem mērķiem.
SS24 ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem veikt Sludinājumu, Pircēju ziņojumu, kuri tiek nosūtīti Pārdevējiem, izmantojot SS24 sakaru formu un/vai Lietotāju Servisu izmantošanas nosacījumus pārbaudi izlases veidā, vai tiek ievērota Lietotāja vienošanās, tai skaitā automātiskajā režīmā, izmantojot programmatūras līdzekļus. Pārkāpumu atklāšanas gadījumā, kā arī saņemot informāciju no trešajām personām par šādiem pārkāpumiem vai atklājot pazīmju kopumu, kuras, pēc SS24 domām, var liecināt par pārkāpumiem, SS24 ir tiesības apturēt vai izbeigt Lietotāja piekļuvi vieniem vai otriem Servisiem, ieskaitot Sludinājuma noraidīšanu vai bloķēšanu un/vai piekļuvi Personīgajam kabinetam.
Pēc SS24 vienpersoniska lēmuma Sludinājumu un/vai Uzskaites ierakstu bloķēšana Vietnē var būt uz laiku vai pastāvīga, atkarībā no Lietotāja pieļauto šīs Lietotāja vienošanās un citu SS24 noteikto Vietnes izmantošanas noteikumu pārkāpumu apjoma un skaita. Gadījumā, ja Lietotājs pieļautos pārkāpumus ir novērsis, SS24 ir tiesības atjaunot iepriekš bloķētos Sludinājumus vai Lietotāja piekļuvi uzskaites ierakstam Vietnē.
5.3. Lietotājs apņemas neizmantot аutomātiskās vai citas programmas, lai saņemtu piekļuvi SS24 vietnei bez SS24 rakstiskas atļaujas. Bez SS24 atļaujas nav pieļaujama arī jebkuru materiālu vai informācijas (ieskaitot Sludinājumus, Preču aprakstu tekstus, fotogrāfijas u.c.) izmantošana, izplatīšana, kopēšana un/vai paņemšana no SS24 vietnes manuāli vai automātiski (izmantojot programmatūras līdzekļus).
5.4. Datorpotgrammu izmantošana, kuras ļauj pārlūkot vai izvietot SS24 vietnē Sludinājumus, apejot parasto Sludinājumu izvietošanas kārtību (piemēram, Sludinājumu automātiskas ielādes programmu izmantošana), ir stingri aizliegta un var izraisīt Sludinājumu publicēšanas izbeigšanu un/vai apturēšanu, piekļuves bloķēšanu Personīgajam kabinetam un/vai SS24 vietnei.
5.5. Lietotājs turklāt apņemas:
  • neveikt nekādas darbības, kuras var izraisīt neproporcionāli lielu slodzi SS24 infrastruktūrai;
  • nekopēt, neatveidot, neizmainīt, neizplatīt un nesniegt sabiedrībai jebkuru informāciju, kuru satur SS24 vietne (izņemot Ziņas, kuras sniedzis pats Lietotājs) bez SS24 un jebkuras trešās personas rakstiskas piekrišanas;
  • nelikt šķēršļus SS24 darbam, kā arī nelikt šķēršļus automātisko sistēmu vai procesu darbībai, ar nolūku bloķēt vai ierobežot piekļuvi SS24 vietnei.
5.6. Lai novērstu Lietotāja vienošanās pārkāpumus un/vai zaudējumu nodarīšanu SS24 (piemēram, DDoS-uzbrukumi vai citi hakeru uzbrukumi, neautorizēta SS24 programmatūras līdzekļu izmantošana, tai skaitā Sludinājumu ielādei u.c.), SS24 ir tiesības ierobežot Lietotāju vai trešo personu piekļuvi SS24 vietnei, bloķējot attiecīgās ip-adreses vai ip-adresu diapazona piekļuvi SS24 vietnei.
5.7. Nolūkā piekļūt atsevišķiem Servisiem SS24 vietnē, Lietotājs var izmantot viņam piešķirtos unikālos Lietotāja identifikatorus (simbolu komplektu), uzskaites ierakstu Vietnē, Sludinājumus, Preces u.c.
5.8. Īstenojot piekļuvi SS24 vietnei, Lietotājs pauž savu piekrišanu saņemt reklāmas informāciju, kuru SS24 vietnē izvietojušas trešās personas. Lietotājs saprot un piekrīt, ka SS24 nenosaka šādas informācijas saturu un nav par to atbildīga, ieskaitot vietnes, atsauces uz kurām var saturēt attiecīgie materiāli.
5.9. SS24 Lietotājs apņemas neizmantot jebkurus datus, kurus sniedzis cits Lietotājs, bez šādas Ziņas izvietojušās personas rakstiskas atļaujas, vai bez kādā citā veidā apstiprinātām tiesībām izmantot šādas ziņas. Visas ziņas, kuras Lietotājs saņēmis par citiem Lietotājiem sakarā ar SS24 vietnes izmantošanu, var tikt izmantotas vienīgi lai veiktu un izpildītu darījumus attiecībā uz Precēm. Тādējādi Lietotājam ir aizliegts izmantot cita Lietotāja elektronisko adresi un/vai telefona numuru, tiešas reklāmas izsūtīšanas vai citu nevēlamu elektronisko ziņojumu izsūtīšanas nolūkā, kā arī citām nelikumīgām darbībām vai darbībām, kuras veicamas bez otras puses ziņas un/vai piekrišanas.
Lai atvieglotu mijiedarbību starp Lietotājiem, Servisiem ir noteikta ierobežota piekļuve zināmai citu Lietotāju kontaktinformācijai. Citu Lietotāju sniegto Ziņu izmantošanas tiesības ierobežo šā Lietotāja vienošanās.
5.10. Ja Lietotājam rodas pretenzijas pret citu Lietotāju sakarā ar to, ka pēdējais izmantojis Servisus un/vai viņa izvietotos Sludinājumus, Lietotāja pienākums ir izvirzīt šīs pretenzijas attiecīgajai personai (Pārdevējam) un atrisināt pretenzijas patstāvīgi un bez SS24 līdzdalības.
5.11. Lietotājs saprot un pieņem, ka SS24 ne vienmēr pārbauda informāciju, kuru SS24 vietnē publicē Lietotāji. Daži Sludinājumos ietilpstošie dati var likties aizvainojoši, bīstami, nepareizi vai maldinoši. SS24 iesaka Lietotājiem ievērot piesardzību un paļauties uz veselo saprātu, izmantojot informāciju SS24 vietnē. Lietotājam jāņem vērā, ka viņa līgumpartneris var uzdot sevi par citu personu, būt nepilngadīgs, izvietot sagrozītu informāciju utt. Servisu izmantošana nozīmē, ka Lietotājs apzinās un pieņem šos riskus, kā arī piekrīt, ka SS24 nav atbildīga par citu Lietotāju darbību vai bezdarbību.
5.12. Lietotājs apņemas ievērot piesardzību, izvēloties līgumpartneri, uz savu atbildību pieņem lēmumu par darījumu, vadoties no Sludinājuma izvietošanas fakta SS24 vietnē, patstāvīgi pārliecinoties, ka kādas Preces piedāvājums, pārdošana un/vai iegāde SS24 vietnē esošajā Sludinājumā ir reāla un legāla.

6. Informācijas apmaiņa, izmantojot Vietni

6.1. SS24 ziņojumi, kuri paredzēti Lietotājiem, tiek publicēti vispārējai piekļuvei SS24 un/vai tiek izsūtīti individuāli uz elektroniskajām adresēm, kuras Lietotāji iesniedz reģistrējoties vai izvietojot Sludinājumus Vietnē. Turklāt Lietotājs saprot, pieņem un piekrīt, ka izsūtāmajiem ziņojumiem un/vai to atsevišķām daļām var būt reklāmas raksturs, kā arī tie var saturēt SS24 līgumpartneru reklāmas, informatīvus un cita vaida ziņojumus. SS24 vietnē publicētie ziņojumi skaitās nogādāti Lietotājam no to publicēšanas brīža.
SS24 var nosūtīt Lietotājiem transakciju un servisa ziņojumus, kuri saistīti ar Lietotāju darbībām Vietnē.
6.2. Lietotāju ziņojumus, kuri paredzēti SS24, pārsūta vaidos, kādus piedāvā SS24, ieskaitot atgriezenisko saiti ziņojumiem Vietnē.
6.3. Lietotāja Ziņojumi Pārdevējam var tikt nosūtīti, izmantojot speciāli piedāvātu sakaru formu ar Pārdevēju. Lietotājs saprot un piekrīt tam, ka sarakste ar citiem Vietnes Lietotājiem, kura tiek veikta ar speciāli piedāvātas sakaru formas palīdzību, nav personiska. SS24 jebkurā brīdī ir tiesības pārlūkot ziņojumus, kuri tiek nosūtīti, izmantojot speciāli piedāvātu sakaru formu ziņojumiem.
SS24 negarantē, ka uz Pārdevējam, Lietotājam nosūtīto ziņojumu tiks sniegta atbilde, kā arī negarantē šāda ziņojuma piegādi Pārdevējam.

7. Garantijas un atbildība

7.1. Lietotājs ir atbildīgs par Vietnē veicamajām darbībām, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, ieskaitot atbildību par viņa izvietotās informācijas saturu un trešo personu tiesību pārkāpumiem attiecībā uz Precēm un/vai Vietnē izvietojamo informāciju.
7.2. Lietotājs ir atbildīgs par darījumiem, kuri tiek piedāvāti attiecībā uz Precēm un noslēgti sakarā ar tām, par līgumpartneru izvēli darījumiem un no darījuma izrietošajām sekām. Visi darījumi attiecībā uz Precēm tiek noslēgti tieši starp Lietotājiem. SS24 nav Lietotāja veikto darījumu dalībnieks un/vai starpnieks, vadoties no informācijas, kura saņemta SS24 vietnē, nekontrolē un nav atbildīga par tādiem darījumiem.
7.3. SS24 ir instruments, kurš Lietotājiem sniedz iespēju izvietot Sludinājumus attiecībā uz Precēm, kuru realizācija un/vai iegāde ir atļauta ar likumu un Lietotāja vienošanos. Turklāt SS24 ne vienmēr pārbauda Lietotāju izvietotos Sludinājumus. Тādējādi Preces kvalitāte, drošība, likumība un atbilstība tās aprakstam, kā arī Pārdevēja iespēja pārdot un/vai Pircēja iespēja iegādāties Preci ir ārpus SS24 kontroles. Sakarā ar to SS24 nav atbildīga par Lietotāju sniegtās informācijas saturu, ieskaitot Sludinājumu saturu, Lietotāju preču zīmju izmantošanu, trešo personu logotipiem un Pārdevēja piedāvājuma nosacījumiem.
7.4. SS24 nav atbildīga par Lietotāja nozaudēto informāciju, kā arī par informācijas sagrozīšanu vai ziņojuma nozaudēšanu, kurš saņemts, izmantojot sakaru formas Vietnē.
7.5. Ņemot vērā interneta tīkla uzbūves un funkcionēšanas principus, Servisi tiek piešķirti “kā ir”, tas nozīmē, ka SS24 nesniedz jebkādas garantijas attiecībā uz Servisiem, konkrēti, SS24 negarantē Lietotājam, ka:
Servisi, to tiešais vai netiešais efekts atbildīs Lietotāja prasībām un mērķiem;
Servisi tiks piešķirti nepārtraukti, droši un bez kļūmēm.
Rezultāti, kuri tiks saņemti, izmantojot Servisus, būs precīzi, droši un atbildīs Lietotāja vēlmēm.
7.6. Lietotājs piekrīt, ka SS24 nav atbildīga par iespējamiem zaudējumiem, kuri nodarīti Lietotājam sakarā ar pasākumu veikšanu, lai novērstu pārkāpumus SS24, kuri saistīti ar Lietotāju piekļuves vietnei, kā arī IP adrešu ierobežošanu/bloķēšanu, saskaņā ar šīs Lietotāja vienošanās 5.6. punktu.
7.7. Lietotājs pieņem un piekrīt, ka SS24 piešķirto iespēju nosūtīt ziņojumus Lietotājam, izmantojot sakaru formu Vietnē var izmantot jebkura trešā persona nolūkos, kuri atšķiras no darījuma veikšanas ar Lietotāju bez jebkādas ietekmes un kontroles no SS24 puses. Sakarā ar to SS24 nav atbildīga par to, ka citi Lietotāji un/vai automatizētas sistēmas (roboti) lieto SS24 izvietoto formu ziņojumu nosūtīšanai Lietotājiem, tāpat kā par to, ka viņi izmanto Lietotāja izvietotos telefona numurus SS24 lapās.
7.8. Pircējiem izmantojot sakaru formu ar Pārdevēju SS24 Vietnē, netiek garantēta šāda Pircēja ziņojuma piegāde un Pārdevēja patstāvīgi norādītās elektroniskās adreses korektums.
7.9. SS24 nav atbildīga par saistību neizpildi vai to izpildes grūtībām, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ, no kuras sekām nav iespējams izvairīties vai tās pārvarēt.
7.10. SS24 nekādi nav saistīta ar jebkuru Lietotāja sniegto informāciju, ieskaitot Sludinājumu saturu, kurus Lietotāji iesnieguši un/vai izvietojuši SS24 vietnē, un nav tās pienākums veikt šādas informācijas vai tās komponentu satura, īstuma un drošības pārbaudi, tātad pārbaudīt tās atbilstību spēkā esošās likumdošanas prasībām un vai Lietotājiem ir nepieciešamais tiesību apjoms tās izplatīšanai un/vai izmantošanai.

8. Intelektuālās tiesības

8.1. Ārkārtas tiesības uz SS24 un Mobilajām lietojumprogrammām, ieskaitot, bet ne tikai domēna vārdu, Vietnē izvietoto logotipu, SS24 preču zīmi, datu bāzēm, visām tehniskajām izstrādnēm, kuras ļauj veikt Vietnes izmantošanu, pieder SS24. Lietotājam vai citai personai nav tiesību izmantot SS24, Моbilās lietojumprogrammas vai Servisus veidos, kuri nav paredzēti šajā Lietotāja vienošanās bez SS24 rakstiskas piekrišanas, tai skaitā paņemt Ziņas jebkurā formā Lietotāja vienošanās neparedzētos veidos. Ārkārtas tiesības uz intelektuālās darbības rezultātiem, kuri iekļauti Lietotāju sniegto Ziņu sastāvā, pieder attiecīgajiem Lietotājiem un tiesību īpašniekiem.
8.2. Šīs Lietotāja vienošanās izpildes nolūkā, lai rīkotu konkursus, akcijas, ievietotu sludinājums un informētu Lietotājus un rīkotu citus līdzīgus pasākumus, īstenojot SS24 likumīgās tiesības un intereses un nodrošinot SS24 funkcionēšanu, Lietotājs piešķir SS24 visur spēkā esošas, beztermiņa tiesības izmantot Ziņas (ieskaitot fotogrāfijas, Preču aprakstu tekstus, preču zīmes, logotipus un pārējo) jebkurā veidā uz visiem zināmajiem vai nezināmajiem informācijas nesējiem visā ārkārtas tiesību spēkā esamības termiņa laikā, kā arī nodot šādas tiesības trešajām personām. Lietotājs atļauj izmantot materiālus Ziņu sastāvā, nenorādot autora vārdu, kā arī garantē, ka sniegtās Ziņas nepārkāpj jebkuras trešo personu tiesības, tai skaitā ārkārtas tiesības.

9. Lietotāja vienošanās darbības termiņš

9.1. Šā Lietotāja vienošanās stājas spēkā no brīža, kad Lietotājs sāk izmantot SS24 Servisus, neatkarīgi no Lietotāja reģistrācijas fakta vai Sludinājuma izvietošanas SS24 vietnē, un darbība ir bez termiņa.
9.2. Lietotājam ir tiesības pārtraukt piekļuvi savam personīgajam kabinetam bez iespējas šādu piekļuvi atjaunot. Šajā gadījumā Lietotājam nav tiesību veikt atkārtotu Reģistrāciju, tai skaitā, izmantojot Uzskaites datu sastāvā Lietotāja iepriekš SS24 vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi.
SS24 patur sev tiesības pēc saviem ieskatiem pārtraukt piekļuvi Lietotājam, kurš pārkāpj šo Lietotāja vienošanos, kā arī jebkura Servisa nosacījumus, citus noteikumus, kuri reglamentē SS24 funkcionēšanu, piekļuvi Servisiem gan kopumā, gan daļēji, tai skaitā izbeigt un uz laiku apturēt Lietotāja piekļuvi personīgajam kabinetam. Lietotājam, kura piekļuve Servisiem tikusi pārtraukta, vai kura Ziņas vairs nav spēkā, nav tiesību izveidot jaunu uzskaites ierakstu Vietnē atkārtoti (tai skaitā, izmantojot Lietotāja iepriekš SS24 vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi) bez SS24 īpašas atļaujas. Lietotājam nav tiesību izmantot cita Lietotāja Uzskaites datus, lai piekļūtu SS24 Vietnei.

10. Tiesību nodošana

10.1. SS24 ir tiesības, bet Lietotājs ar šo sniedz savu piekrišanu nodot savas tiesības un/vai pienākumus attiecībā uz šo Lietotāja vienošanos, gan kopumā, gan daļā, trešajai personai.
10.2. Gadījumā, ja tiesības un/vai pienākumi tiek nodoti, gan kopumā, gan daļā, saskaņā ar šo Lietotāja vienošanos trešajai pusei, tad trešajai pusei ir tiesības sniegt analoģiskus vai līdzīgus pakalpojumus citā vietnē.

11. Strīdi un spēkā esošā likumdošana

11.1. Visu strīdu atrisināšanā saskaņā ar šo Lietotāja vienošanos tiek piemērota spēkā esošā Latvijas Republikas likumdošana.
11.2. Tā kā Servisu izmantošana Lietotājam tiek piešķirta bez atlīdzības šīs Lietotāja vienošanās ietvaros, likumdošanas noteikumi par patērētāju tiesību aizsardzību nav piemērojami attiecībām starp Lietotāju un SS24.
11.3. Šīs Lietotāja vienošanās atsevišķu daļu atzīšana par spēkā neesošām neatceļ citus šīs Lietotāja vienošanās noteikumus.

Sludinājumu izvietošanas nosacījumi vietnē SS24


1. Vispārējie noteikumi

SS24 sniedz Lietotājam iespēju veikt Sludinājumu par Preci izvietošanu SS24 Vietnē ar nosacījumiem un ievērojot prasības, kuras noteiktas šajos Nosacījumos, Lietotāja vienošanās (atsauce uz 1.daļu) un citos noteikumos un dokumentos, kuri reglamentē SS24 izmantošanu.
Sludinājumu izvietošanu veic jebkurš Lietotājs, kurš reģistrēts SS24 noteiktajā kārtībā Vietnē bez maksas, izņemot Sludinājumus ar papildus maksas servisiem.
Visi Lietotāja izvietotie Sludinājumi, iespēja tos rediģēt, dzēst, pārtraukt to publicēšanu, aktivizēšana, citu darbību veikšana ar Sludinājumiem Lietotājam ir pieejama Vietnes Personīgajā kabinetā.
Saskaņā ar šiem Nosacījumiem izvietoto Sludinājumu demonstrēšana tiek veikta meklēšanas rezultātos kopējā sarakstā vienlaikus ar citu Lietotāju Sludinājumiem, kuri ir līdzīgi pēc satura, pieprasījuma vai citiem Sludinājuma parametriem.

2. Sludinājumu izvietošanas nosacījumi un Lietotāja saistības

Pārdevējs apņemas izvietot Sludinājumus saskaņā ar instrukcijām SS24 vietnē un sniegt precīzu un pilnīgu informāciju par Preci un tās pārdošanas nosacījumiem (izmantošanu, iegādi u.c.). Izvietojot Sludinājumu, Lietotājs apstiprina, ka viņam ir tiesības rīkoties ar Preci vai veikt attiecībā uz Preci citas Sludinājumā norādītās darbības.
Nolūkā uzturēt augstu Servisu kvalitāti SS24 patur sev tiesības ierobežot aktīvo Sludinājumu skaitu, t.i., tādu, kuri pieejami Lietotāja trešajām personām pārlūkošanai SS24 Vietnē, kā arī ierobežot Lietotāja darbības SS24 vietnē.
Lietotājam ir tiesības realizēt SS24 vietnē tam piederošās Preces, ar nosacījumu, ka šim nolūkam nav nepieciešamas speciālas atļaujas, kā arī ar nosacījumu, ka tiks ievērota spēkā esošā Lietotāja vienošanās.
SS24 vietnē ir aizliegti Sludinājumi par Precēm, kuru pārdošana pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, ir pretrunā vispārpieņemtajām morāles normām, ir apvainojoši vai neatbilstoši vai arī neatbilst SS24 politikai.
Lietotājam ir tiesības pārliecināties, ka Preces pārdošana nepārkāpj spēkā esošās likumdošanas noteikumus un to pieļauj Lietotāja vienošanās, iepazīstoties tai skaitā ar aizliegto preču saraksta (atsauce uz 4.daļu) saturu, prasībām attiecībā uz Sludinājumiem un citiem dokumentiem, kuri reglamentē Servisu sniegšanu Vietnē.
Pārdevēja pienākums ir rūpīgi pārbaudīt visu Sludinājumā norādīto informāciju par Preci, un, gadījumā, ja tiek atklāta nepareiza un/vai nepilnīga informācija, pievienot nepieciešamās ziņas un aprakstu un/vai Preces pārdošanas nosacījumus Sludinājumā vai izlabot nepareizo informāciju izrediģējot Sludinājumu.
Preces apraksts, kuru Pārdevējs norādījis Sludinājumā, tās cena un darījuma noslēgšanas piedāvājums attiecībā uz Preci sastāda šīs Preces pārdošanas nosacījumus.
Sludinājumos aizliegts atstāt jebkuras atsauces uz interneta vietņu lapām.
Piegādes nosacījumi jāiekļauj Sludinājumā norādītās Preces pārdošanas nosacījumos. Preces pārdošanas nosacījumi un apraksts, kurš norādīts Sludinājumā, nedrīkst būt pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu un Lietotāja vienošanos gan Sludinājuma izvietošanas brīdī, gan turpmāk, ieskaitot iespējamās Sludinājuma izmaiņas, Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas grozījumus un citus apstākļus.
Lietotājs apņemas neiekļaut Paziņojumos informāciju par pakalpojumiem, kurus sniedz:
interneta izsoles un/vai vietnes, kuras piedāvā preces un pakalpojumus, kādus sniedz SS24, par tādu pašu vai arī zemāku maksu;
vietnes, kuras piedāvā preces un pakalpojumus, kurus aizliegts pārdot SS24 vietnē.
SS24 ir tiesības pārvietot, pabeigt vai pagarināt Sludinājumu demonstrēšanas termiņu tehnisku iemeslu dēļ, kuri atrodas SS24 kontrolē vai ārpus tās.
SS24 ir tiesības pārtraukt jebkura Paziņojuma demonstrēšanu jebkurā laikā.
Sludinājumi, kurus Pārdevējs izvietojis SS24 vietnē, pēc SS24 vienpersoniska lēmuma var tikt papildus publicēti kompāniju-SS24 partneru interneta vietnēs. Izvietojot Lietotāju Sludinājumus, SS24 ir tiesības uzklāt uz Lietotāja iesniegtajām fotogrāfijām SS24 vai citu interneta vietņu kompāniju-SS24 partneru logotipus/ūdenszīmes.
Lietotājam ir aizliegts izvietot SS24 vietnē Sludinājumus, veikt vai izpildīt darījumu, izmantojot SS24 Servisus, kurš var novest pie tā, ka SS24 un/vai Lietotājs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

3. Lietotājam sniedzamās ziņas, izvietojot Sludinājumus

Ziņām, kuras sniedz Lietotājs, izvietojot Sludinājumus, jābūt pilnīgām, ticamām, atbilstošām piedāvājamajai Precei un Pārdevēja patiesajiem nodomiem attiecībā uz šādu Preci, nepieļaujot divdomīgu vai dubultu izpratni.
Ierobežojumi.
Lietotāja sniegtās Ziņas, tai skaitā izvietojot Sludinājumus, un jebkuras viņa darbības SS24 vietnē nedrīkst būt:
nepatiesas, neprecīzas vai maldinošas;
krāpšanu, vai uzticības ļaunprātīgu izmantošanu veicinošas;
veicināt darījumu veikšanu ar zagtiem vai viltotiem priekšmetiem;
traucēt vai apdraudēt trešās personas īpašumu, tās komercnoslēpumu vai arī tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību;
ziņas, kuras satur kādas personas godu, cieņu vai biznesa reputāciju aizskarošu informāciju;
saturēt apmelojumus vai draudus jebkuram;
aicināt uz nozieguma izdarīšanu, kā arī kurināt starpnacionālo naidu;
veicināt, atbalstīt vai aicināt uz terorismu un ekstremālām darbībām;
būt nepieklājīgas vai ar pornogrāfisku raksturu;
saturēt datorvīrusus, kā arī citas datorprogrammas, kuras vērstas uz kaitējuma nodarīšanu, nepilnvarotu ielaušanos, jebkuras sistēmas datu piesavināšanos vai arī slepenu pārtveršanu, vai arī pašas sistēmas vai tās daļas, vai arī personiskas informācijas vai citu datu pārtveršanu (ieskaitot SS24 vai citu Lietotāju datus);
nodarīt SS24 kaitējumu, kā arī kļūt par iemeslu pilnīgam vai daļējam interneta pakalpojumu sniedzēja vai arī jebkuru citu personu pakalpojumu zudumam SS24;
saturēt reklāmas rakstura materiālus;
pārkāpt trešo personu intelektuālās tiesības, tiesības uz pilsoņa attēlojumu un citas trešo personu materiālās un nemateriālās tiesības;
citādā veidā pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

4. Atbilstība prasībām

SS24 var izlases veidā pārbaudīt, vai Sludinājumi atbilst šo Nosacījumu un Lietotāja vienošanās prasībām jebkurā Sludinājuma izvietošanas posmā, gan brīdī, kad Sludinājums tiek izveidots un nosūtīts publicēšanai, gan tā demonstrēšanas procesā Vietnē.
Atklājot Sludinājumā SS24 noteikumu un Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas prasību pārkāpumu pazīmes, SS24 ir tiesības atteikt izvietot Sludinājumu – pārtraukt Sludinājuma demonstrēšanu, bloķēt to un sniegt Lietotājam iespēju novērst pieļautos pārkāpumus, bloķēt Sludinājumu bet iespējas to rediģēt, kā arī ierobežot un/vai bloķēt Lietotājam piekļuvi viņa Personīgajam kabinetam.

5. Garantijas un atbildība

Lietotājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas noteikumu ievērošanu, izmantojot Sludinājumu izvietošanas servisu, kuri paredzēti šajos Nosacījumos, Lietotāja vienošanās un citos SS24 noteiktajos un Vietnē izvietotajos noteikumos.
Veicot Sludinājumu izvietošanu saskaņā ar šiem Nosacījumiem, Lietotājs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās tiesības uz Preci, attiecībā uz kuru tiek izvietots piedāvājums, uz jebkurām darbībām ar šādu Preci, ieskaitot attiecīgas informācijas izvietošanu par Preci Vietnē.
Lietotājs vienpersoniski ir atbildīgs par Preču realizāciju, kuru piedāvājumu viņš izvieto SS24 vietnē un jebkurām tā sekām.
SS24 nav Pārdevējs un/vai Lietotāja veikto darījumu starpnieks, vadoties pēc informācijas, kura saņemta SS24 vietnē, sakarā ar to tā nav atbildīga par jebkuriem darījumiem, kuri noslēgti starp Lietotājiem, izmantojot SS24 vietni, un to sekām.
Lietotājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Sludinājumā pieteiktajiem parametriem, kvalitātei, drošībai, kā arī likumībai un Pārdevēja iespējai Preci pārdot.
Visas pretenzijas pret Preci, pret Sludinājuma saturu, Lietotāja informāciju un jebkuras citas prasības pret Pārdevēju ar šādu Pārdevēju noslēgto darījumu ietvaros, pamatojoties uz informāciju, kuru Pārdevējs izvietojis Vietnē, Pārdevējs atrisina saviem spēkiem un uz sava rēķina, bez SS24 līdzdalības, jo SS24 nav šādu darījumu dalībnieks.
Tā kā saskaņā ar šiem Nosacījumiem Sludinājumu izvietošana, izmantojot servisu, ir bez atlīdzības, likumdošanas noteikumi par patērētāju tiesību aizsardzību netiek piemēroti attiecībām, kuras rodas starp SS24 un Lietotājiem sakarā ar Vietnes un šajos Nosacījumos norādītā servisa izmantošanu.

Šos Nosacījumus SS24 var jebkurā veidā mainīt, nepaziņojot to Lietotājam. Sludinājumu bezmaksas izvietošanas servisa izmantošana pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas nozīmē, ka Lietotājs tiem bez ierunām piekrīt un nosaka tam attiecīgas saistības un atbildību par Nosacījumu ievērošanu.

Tas, kas parādīsies pirms katra sludinājuma iesniegšanas.

Sludinājumu izvietošanu vietnē www.ss24.lv regulē Lietotāja vienošanās (atsauce uz 1. daļu) un Paziņojumu izvietošanas nosacījumi (atsauce uz 2. daļu).
Noteikumu pārkāpumi, kā arī daudzu lietotāju sūdzību saņemšana par sludinājumiem var novest gan pie sludinājumu, gan pie to īpašnieku uzskaites ierakstu bloķēšanas.
Pievērsiet uzmanību, ka visiem sludinājumiem jāatbilst noteikumiem, neatkarīgi no tā, vai tiem tiek piemēroti papildus maksas pakalpojumi vai nē. Atklājot pārkāpumus, var tikt bloķēti arī apmaksātie sludinājumi.
Vispārējie noteikumi
Neiesniedziet vienu un to pašu sludinājumu (par vienas un tās pašas preces vai pakalpojuma piedāvājumu) atkārtoti, tai skaitā dažādās pilsētās un rubrikās.
Izņēmums:
 Kategorijās “Pakalpojumi”, “Bizness”, “Darbs” un apakškategorijā “Kravas auto un speciālā tehnika” ir pieļaujams izvietot paziņojumus ar viena un tā paša pakalpojuma vai preces piedāvājumu vairākās rubrikās.
Sludinājuma atkārtota iesniegšana arī skaitās sludinājuma noņemšana no publicēšanas un/vai tā dzēšana, tai skaitā līdz darbības termiņa beigām (līdz 30 dienām), un tad jauna sludinājuma izvietošana par to pašu preci.
Jums var būt tikai viens uzskaites ieraksts — nereģistrējieties atkārtoti ar citu e-pastu.
Nepiedāvājiet aizliegtas preces un pakalpojumus (atsauce uz 4. daļu).
Izvietojiet sludinājumus tikai par pastāvošiem piedāvājumiem.
Iesniedziet sludinājumus tikai par konkrētajām precēm vai pakalpojumiem – vispārēja reklāmas rakstura sludinājumu iesniegšana vai bez konkrēta piedāvājuma nav pieļaujama. Nav pieļaujama arī preču pārdošana izsolē, izsoļu rīkošanas reklāma.
Aizliegts izvietot sludinājumus, kuri satur reklāmas informāciju, kā arī sludinājumus, kuros reklamēti:
-interneta resursi (portāli, forumi, iepazīšanās vietnes utt.);
-biznesi (veikali, kompānijas) un preču, pakalpojumu sortimenta un cenu uzskaitījums. Piemēram, "Mūsu veikals strādā no plkst. 10 līdz 22, bez brīvdienām".
Izvēlieties sludinājumam piemērotāko kategoriju un reģionu (pilsētu vai apdzīvoto vietu, kurā atrodas Prece), norādiet ticamus sludinājuma parametrus. Visai sludinājumā esošajai informācijai jāatbilst patiesībai.
Izvietojiet sludinājumus tikai par preču pārdošanu/piedāvājumu. Neiesniedziet sludinājumus:
- par pirkšanu (izņemot kategoriju “Nekustamais īpašums”, kurā paredzēta iespēja iegādāties nekustamā īpašuma objektus);
- par atradumu vai nozaudēšanu (mantu, dzīvnieku utt.);
- par materiālās palīdzības saņemšanu (līdzekļu vākšana un ārstēšana utt.).
Nav pieļaujama sludinājumu izvietošana par apšaubāmiem ienākumu gūšanas veidiem, tai skaitā interneta tīklā. Piemēram, "nosūtiet SMS un nopelnīsiet daudz vairāk".
Sludinājumā vai Lietotāja vārdā nav pieļaujams (virsraksts, teksts, fotogrāfijas, ievada video) erotisks, pornogrāfisks, necenzēts, ekstremāls vai cits, SS24 politikai neatbilstošs saturs.
Aizliegts sludinājumā vai lietotāja vārdā nesankcionēti/nepamatoti izmantot pazīstamu zīmolu logotipus un preču zīmolus. Nepievienojiet logotipus un kompāniju un organizāciju nosaukumus.
Aizliegts izvietot sludinājumus par iekārtošanos darbā ārzemēs.
Neizmantojiet programmas sludinājumu iesniegšanai un automātiskai ielādei sludinājumus bez SS24 atļaujas.
Kontaktpersonu datiem, kuri norādīti sludinājumā, jāatbilst patiesībai. Laukam “Kontaktpersona” jāsatur jebkādu kontaktinformācija, ieskaitot vietņu adreses, telefonus, bet ne tikai. Nenorādiet trešās personas telefona numuru, elektronisko adresi vai citu kontaktinformāciju.
Sludinājuma nosaukumā jābūt tikai preces (vai pakalpojuma) nosaukumam un/vai tā modelim un svarīgiem parametriem, visu pārējo norādiet aprakstā. Nosaukumam jāatbilst aprakstam. Sludinājuma nosaukumu rakstiet krievu, latviešu vai angļu valodā — krievu burtu rakstīšana latīņu burtiem (transliterācija) nav pieļaujama. Aizliegts nepamatoti izmantot lielos burtus, speciālos simbolus. Nenorādiet jebkādu kontaktinformāciju, izņemot gadījumus, kad kontaktinformācijas norādīšana ir obligāta saskaņā ar likumu. Kontaktinformācijas jēdzienā mēs iekļaujam: telefona numuru, fizisko/juridisko/elektronisko adresi (e-pastu), adresi un vietnes nosaukumu (atsauces), ICQ, skype u.c.
Aizliegts virsrakstā nepamatoti izmantot vārdus, kuri piesaista uzmanību, tādus kā "Steidzami", “Аkcija” un “Uzmanību” un citus.
Paziņojuma aprakstam jābūt krievu, latviešu un angļu valodā, neizmantojiet svešvalodas un transliterāciju – krievu vārdu rakstīšanu latīņu burtiem. Nav pieļaujama arī nepamatota lielo burtu un speciālo simbolu izmantošana sludinājuma aprakstā.
Aprakstiet tieši to preci vai pakalpojumu, par kuru ir runa paziņojuma nosaukumā un kurš ir attēlots fotogrāfijās.
Sludinājuma aprakstam jāpārstāv tikai konkrētā prece, kura tiek piedāvāta, nevis jāreklamē kompānijas darbība vai citas tās pārstāvētās preces un pakalpojumi. Sludinājuma aprakstā pieļaujams norādīt sludinājumā piedāvātās preces iegādes un piegādes nosacījumus un variantus. Pavadpiedāvājuma saturam jābūt precīzi aprakstītam.
Aizliegts norādīt aprakstā atslēgas vārdus, lai atvieglotu pārdevēja sludinājumu meklēšanu, vairāku preču uzskaitījums, cenu lapu izvietojums (citu līdzīgu preču nosaukumi un cenas).
Nav pieļaujama jebkura veida kontaktinformācija sludinājuma aprakstā, (ieskaitot atsauces, telefona numurus, ICQ, u.c.), izņemot gadījumus, kad minētā kontaktinformācija ir obligāta saskaņā ar likumu.
Paziņojuma fotogrāfijai jāatbilst paziņojuma virsrakstam un aprakstam. Nav pieļaujams izmantot fotogrāfijās ūdenszīmes. Nav pieļaujami kompāniju logotipi un organizāciju nosaukumi.
Nepievienojiet fotogrāfijas, kuras piesaista sludinājumam uzmanību šādā veidā:
-ar motivējošiem vārdiem, tādiem kā "Steidzami", "Uzmanību", "Akcija", "Izpārdošana" utt.; 
- ar attēliem, kuri apstrādāti ar speciālu redaktoru palīdzību (piemēram, ievietoti krāsu rāmī, ar nopludinātu fonu, ar teksta izvietojumu virs preces attēla u.c.).
Aizliegts izvietot uz foto jebkuru kontaktinformāciju (telefoni, adreses, atsauces un vietņu nosaukumi, ICQ utt.).
Cenai jābūt veselam skaitlim un tā jānorāda eiro valūtā. Norādiet tikai to cenu, par kuru piedāvājat preci vai pakalpojumu.
Ja piedāvājuma cena jebkāda iemesla dēļ ir samazināta (slikts stāvoklis, ir defekti, prece ir bojāta vai salauzta) norādiet to sludinājuma aprakstā. Neierakstiet cenu sludinājuma nosaukumā – šim nolūkam ir atsevišķs lauks.

Šos Nosacījumus SS24 var jebkurā laikā izmainīt, nepaziņojot to Lietotājam. Bezmaksas Sludinājumu servisa izmantošana pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas nozīmē, ka Lietotājs tām bez ierunām piekrīt un nosaka tam attiecīgas saistības un atbildību par Nosacījumu ievērošanu

Aizliegto preču saraksts


Vietne www.ss24.lv ir interneta vietne paziņojumu (sludinājumu) izvietošanai. Lietotāji patstāvīgi izvieto paziņojumus, norāda tajos informāciju par precēm, pakalpojumiem, darbiem un piedāvājumiem (turpmāk “Preces”) un ir atbildīgi par to, lai viņu piedāvātās Preces atbilstu Vietnes prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.
Šajā dokumentā tiek minēts to Preču saraksts, kuras ir aizliegts pārdot/piedāvāt/mainīt un meklēt Vietnē. Uzskaitījumu var papildināt un izmainīt Vietnes Administrācija.
Preces un pakalpojumi, kurus aizliegts pārdot Vietnē:
Dārgmetāli un retzemju metāli, dārgakmeņi, kā arī atlikumi, kuri satur dārgmetālus un retzemju metālus un dārgakmeņus.
Bruņojums un tā munīcija, militārā tehnika, rezerves daļas, komplektējošie izstrādājumi un to ierīces, sprāgstvielas, spridzināšanas līdzekļi, pulveri, visu veidu raķešu degviela, kā arī speciālie materiāli un speciālās iekārtas to ražošanai, speciālo militāro organizāciju personālsastāva aprīkojums un normatīvi-tehniskā produkcija to ražošanai un ekspluatācijai.
Raķešu un kosmiskie kompleksi, militāras nozīmes sakaru un vadības sistēmas un normatīvi tehniskā dokumentācija to ražošanai un ekspluatācijai.
Indīgas vielas kaujas vajadzībām, aizsardzības līdzekļus pret tām un normatīvi-tehnisko dokumentāciju to ražošanai un izmantošanai.
Radioaktīvās vielas un izotopi, urānu un citus dalošos materiālus un izstrādājumus no tiem.
Rentgena iekārtas, ierīces un iekārtas, kurās tiek izmantotas radioaktīvās vielas un izotopi.
Zinātniski pētniecisko un projektēšanas darbu rezultāti, kā arī fundamentālu meklēšanas pētījumu rezultāti bruņojuma un militārās tehnikas ražošanā.
Šifrēšanas tehnika un normatīvi-tehniskā dokumentācija tās ražošanai un izmantošanai.
Indes, narkotiskās un psihotropās vielas, to prekursori; vielas, kuras izmaina apziņu un psihi.
Etilspirts, alkoholiskie dzērieni.
Radioaktīvo materiālu atlikumi.
Sprāgstvielu atlikumi.
Ārstniecības līdzekļi (tai skaitā ārstnieciskā veļa, ārstnieciskā pārtika u.c.); ārstniecības augi; bioaktīvas piedevas, tai skaitā sporta pārtika, izotoniskie dzērieni, līdzekļi svara zaudēšanai (zaļā kafija, Reiši sēnes, fitotējas, diētiskās piedevas u.c.); vitamīni; medicīniskas nozīmes izstrādājumi; medicīnas tehnika; kontaktlēcas un šķidrums to uzglabāšanai; batoksa preparāti.
Medicīniskie pakalpojumi, tai skaitā masāža, dietologu, psihologu pakalpojumi, kosmetoloģiskas injekcijas u.c.
Ārstniecības izejvielas, kuras iegūst no ziemeļbriežiem (panti un endokrīnās izejvielas).
Preces, kuru apgrozījums pārkāpj trešo personu intelektuālās tiesības (tai skaitā patentus, preču zīmes, autortiesības u.c.). Tai skaitā aizliegtas preces ar nomainītu programmatūru (piemēram, aparātprogrammatūru) un tiesību īpašnieka noteikto tehnisko līdzekļu aizsardzību dažādām ierīcēm.
Kontrabandas vai zagta produkcija vai manta.
Intīma/erotiska/seksuāla rakstura pakalpojumi un/vai darbs, kā arī pornogrāfiski/erotiski materiāli, tai skaitā seksa rotaļlietas.
Valsts apbalvojumi.
Viltotas naudas zīmes un viltotas pasta apmaksas zīmes.
Radioelektroniski un speciāli tehniskie līdzekļi, kuri paredzēti slepenas informācijas saņemšanai.
Ārzemju valūta un citas valūtas vērtības, apritē esošas monētas un banknotes (izņemot to pirkšanu un pārdošanu numismātikas mērķiem).
Personas valsts apliecības, zīmes, caurlaides, atļaujas, sertifikātus, braukšanas dokumentus un licences, kā arī citus dokumentus, kuri sniedz tiesības vai atbrīvo no tiesībām/pienākumiem, izņemot dokumentus kolekcionēšanas mērķiem ar skaidri norādītu izbeigušos darbības termiņu un/vai atzīmi par spēkā neesamību/anulēšanu, veidlapas šiem dokumentiem, kā arī to saņemšanas pakalpojumi.
Gatavi diplomdarbi un kursa darbi, disertācijas un citi analoģiski darbu veidi; pakalpojumi diplomu, kursa darbu, disertāciju un analoģisku darbu veidu sagatavošanā un uzrakstīšanā.
Datu bāzes, tai skaitā personas datus saturošas, kuras var veicināt nesankcionētu pārsūtīšanu.
Vērtspapīri (akcijas, obligācijas, čeki u.c., izņemot vērtspapīrus kolekcionēšanas mērķiem ar skaidri norādītu beigušos darbības termiņu un/vai atzīmi par spēkā neesamību/anulēšanu/dzēšanu.
Маteriāli un pakalpojumi, kuri pārkāpj privātās dzīves noslēpumu, apdraud pilsoņu un juridisko personu godu, cieņu un biznesa reputāciju, kā arī satur valsts, banku, komerciālu un citu noslēpumu.
Materiāli, kurus nodod vienīgi virtuāli un kuri nav ierakstīti jebkādā materiālā datu nesējā (idejas, metodes, principi utt.).
Таbaka, tabakas izstrādājumi, tabakas produkcija, smēķēšanas piederumi (izņemot šķiltavas un pelnu traukus), tai skaitā pīpes, ūdenspīpes (tai skaitā elektroniskās), cigarešu papīrs, elektroniskās cigaretes un to izejmateriāli.
Jebkuri ieroči, tai skaitā medību (ieskaitot medību naži), pneimatiskie, civilie, straikbola, peintbola u.c., kā arī to komplektējošos izstrādājumi, kolekciju ieroču kopijas, suvenīru un dekoratīvie ieroči, naži (izņemot virtuves, atvāžamos kabatas nažus, kancelejas nažus).
Cilvēku orgāni un audi, kā arī donoru pakalpojumi (piemēram, nodošu/pērku asinis/spermu u.c.).
Ar ekstrēmismu saistīti materiāli; materiāli, kuri aicina uz masu nekārtībām, terorisma darbību veikšanu un ekstremālām darbībām, līdzdalību publiskos masu pasākumos, starpnacionālo un starpkonfesionālo nesaskaņu kurināšanu.
Dzīvnieki un augi, kuri iekļauti Latvijas Republikas Sarkanajā grāmatā, dzīvnieku daļas un orgāni, kuri iekļauti Latvijas Republikas Sarkanajā grāmatā.
Priekšmeti ar nacistisku simboliku.
Ādas un ādas izstrādājumi no retu un iznīkšanai apdraudētu sugu dzīvniekiem saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.
Spēļu iekārtas, kuras tiek izmantotas azartspēļu rīkošanai; loteriju iekārtas.
Jebkuri finanšu pakalpojumi, ieskaitot apdrošināšanu, kā arī palīdzību to saņemšanā, finanšu starpniecību.
Preces/pakalpojumi, kuru izmantošana var būt vērsta uz Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas pārkāpumiem (piemēram, apgriežamie rāmīši uz automašīnu numuriem, neodīma magnēti, pakalpojumi spidometra koriģēšanai, fiktīvu izpildorgāna funkciju pakalpojumi juridiskajā personā u.c.).
Transporta līdzekļu dokumenti, transporta līdzekļu valsts numurus.
Makšķerēšanas tīkli, materiāli to izgatavošanai, kā arī to izgatavošanas pakalpojumi; elektromakšķeres; slazdi.
Neesošas preces vai pakalpojumi; preces/pakalpojumi, kuriem nav patēriņa vērtības.
Kandžas aparāti, rektifikatorus, rektifikācijas kolonas (izņemot rūpnieciskās), Libiha aparāti u.c.
Тranscendentāli pakalpojumi (buršana, maģija, netradicionālā medicīna u.c.).
Pakalpojumi licencētas programmatūras nomaiņai vai tiesību īpašnieka noteikto tehniskās aizsardzības līdzekļu, telefonu, viedtālruņu, klēpjdatoru, navigatoru, personālo datoru u.c. darba traucēšanai (tai skaitā pārveidošana, atbloķēšanu, jailbreak u.c.).
Preces un priekšmeti, attiecībā uz kuriem lietotājam nav tiesību.
Kolektoru un antikolektoru pakalpojumi.
Aģitācijas materiāli, balsošanas biļeteni, preces vai pakalpojumi, kuri saistīti ar vēlēšanu tiesību realizāciju.
Pakalpojumi, darbi un materiāli, kuri saistīti ar militāra dienesta īstenošanu un militāru darbību ārvalstu teritorijā.
Elektroniskā pasta, sociālo tīklu/blogu un forumu, ziņojumu momentānās apmaiņas sistēmu uzskaites ieraksti (ICQ, Skype u.tml.), spēļu, kā arī citu resursu un servisu (ieskaitot, bet ar to neaprobežojoties, Steam, iTunes, Google Play) uzskaites ieraksti.
Tirgus un pakalpojumus valūtas apmaiņā, Forex tipa (tai skaitā iekārtas, konsultēšana, apmācība utt.).
Citas preces/pakalpojumus, kuru apgrozījums ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Pakalpojumu maksa


Divu sludinājumu publicēšana jebkurā vietnes sadaļā (gan juridiskām, gan fiziskām personām) ir bezmaksas (iespēja atjaunojas ik pēc 30 (trīsdesmit) dienām). Katrs nakamais sludinājums būs par maksu.Ja lietotājs izvēlas kādu maksas pakalpojumu, tad Portālā piedāvātos maksas pakalpojumus iespējams saņemt pēc tam, kad ir veikta priekšapmaksa par attiecīgo pakalpojumu.

 Visas cenas ir norādītas eiro un ar PVN 21%. 

Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība


Ja lietotājam ir pretenzijas par mūsu pakalpojumiem vai Portāla darbību, tad aicinām vispirms sazināties ar mums, aprakstot notikušo situāciju un sūtot vēstuli izmantojot kontaktformu

Ja sūdzība vai pretenzija tiek atzīta par nepamatotu, patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās strīdu alternatīvās risināšanas iespējas. Tāpat patērētājam ir tiesības vērsties un saņemt palīdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie ārpustiesas strīdu risinātāja (ja tāds ir izveidots) vai tiesā.

Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikā piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Tiesas piekritība tiek noteikta pēc SS24.io juridiskās adreses prasības celšanas brīdī.

Cenrādis


Sākot no trēša sludinājuma maksa par katro sludinājumu publicēšanu:

fiziskām personām - 0.80 EUR ieskaitot PVN 21%;
juridiskām personām - 3.50 EUR ieskaitot PVN 21%;
sludinājuma izcelšana sarakstā (gan juridiskām, gan fiziskām personām) - 0.80 EUR ieskaitot PVN 21%;
premium sludinājums (gan juridiskām, gan fiziskām personām) - 8.00 EUR ieskaitot PVN 21%.

* Banera reklāmas piedāvājums ir sagatavots individuāli, ņemot vērā klienta darbības jomu, plānotos mērķus un atvēlētos līdzekļus.

Nobeigums


Mums ir tiesības bez paskaidrojumiem dzēst sludinājumus un izveidotos profilus, kā arī pārvietot sludinājumus uz atbilstošu sadaļu, ja sludinājums vai tā saturs neatbilst šiem Noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām.

Ja par sludinājumu ir veikta samaksa, bet sludinājums tiek dzēsts kā šiem Noteikumiem vai normatīvajiem aktiem neatbilstošs, tad samaksa netiek atmaksāta.

Mums ir tiesības jebkurā brīdī ieviest izmaiņas Noteikumos, kā arī vienpusēji mainīt maksājumu kārtību un cenas. Visas izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas Portālā un ir attiecināmas uz visiem sludinājumiem, kas tiek publiskoti pēc izmaiņu spēkā stāšanās.

Datums: 16.10.2019