Lietojot tīmekļa vietni, Jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Konfidencialitātes politika


Šis dokuments «Konfidencialitātes politika» (turpmāk tekstā – «Politika») ietver SS24 (turpmāk tekstā – «Tiesību subjekts») saņemto Lietotāja personas datu lietošanas noteikumus.

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šī Politika ir Lietošanas līguma (turpmāk tekstā – «Līgums»), kas ievietots un/vai pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://ss24.lv/lv/page/terms, kā arī citu ar Lietotāju noslēdzamo līgumu neatņemama sastāvdaļa, ja tas tiek tieši norādīts šo līgumu noteikumos.
1.2. Noslēdzot Līgumu, jūs brīvi pēc savas vēlēšanās un savās interesēs sniedzat rakstveida piekrišanu šādiem Personas datu apstrādes veidiem: ierakstīšana, sistematizācija, glabāšana, precizēšana (atjaunināšana, grozīšana), ieguve, izpilde, nodošana (izplatīšana, piešķiršana, piekļuve) trešajām personām tostarp pārrobežu nodošana uz ārvalstīm, anonimizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana šajā Politikā noteiktajos nolūkos, pēc Tiesību subjekta ieskatiem izmantojot automatizētus līdzekļus vai bez tiem.
1.3. Šai Politikai, tostarp tās nosacījumu interpretēšanai un pieņemšanas, izpildes, grozīšanas un izbeigšanas kārtībai tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.
1.4. Šeit un turpmāk Politikā tiek izmantoti šajā Līgumā un citos ar Lietotāju noslēgtajos līgumos norādītie termini un jēdzieni, ja vien šajā Politikā nav noteikta vai no tās būtības neizriet citāda kārtība. Citos gadījumos Politikā izmantotā termina interpretēšana tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, darījumu praksi vai zinātnisko doktrīnu.

2. Personīgas dati
2.1. Personas dati šīs Politikas izpratnē ir:
2.1.1. informācija, kuru Lietotājs patstāvīgi sniedz par sevi reģistrācijas vai autorizēšanās laikā, kā arī Pakalpojuma turpmākas izmantošanas gaitā, tostarp arī Lietotāja personas dati;
2.1.2. dati, kas tiek nodoti automātiskajā režīmā bezpersoniskā veidā atkarībā no Lietotāja programmnodrošinājuma iestatījumiem.
2.2. Tiesību subjektam ir tiesības noteikt prasības Lietotāja Personas datiem, kuri ir obligāti jāiesniedz Pakalpojuma lietošanai. Ja Tiesību subjekts nav atzīmējis attiecīgo informāciju kā obligātu, tās sniegšanu vai izpaušanu Lietotājs veic pēc saviem ieskatiem.
2.3. Veicot reģistrāciju, Lietotājs obligāti norāda savu vārdu (pseidonīmu), e-pasta adresi (kas tiek izmantota pieteikšanās nolūkā) un parole.
Ja fiziska persona darbojas organizācijas interesēs, tiek norādīts uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, kā arī papildus korporatīvais tālruņa numurs, adrese, logotips, atsauce uz uzņēmuma tīmekļa vietni un uzņēmuma vietnēm sociālajos tīklos.
Iepriekš minētā informācija neattiecas uz personas datiem.
Rediģējot profilu Personīgajā kabinetā, Lietotājam ir iespēja sniegt par sevi šādus papildu datus: tālruņa abonenta numurs, adrese, avatārs.
2.4. Lietotājs sniedz informētu piekrišanu neierobežota personu loka piekļuvei tā Personas datiem attiecībā uz vārdu, dzīvesvietas pilsētu, darba vietu (organizācijas nosaukumu), kas tika sniegta, reģistrējoties Vietnē, aizpildot profilu Personīgajā kabinetā vai Satura izvietošanas laikā. Norādītie Personas dati kļūst publiski pieejami no to ievietošanas brīža Vietnē pēc personas datu subjekta iniciatīvas vai lūguma.
2.5. Tiesību subjekts neveic sniegtās Personas datu pareizības pārbaudi, kā arī vai Lietotājs ir saņēmis nepieciešamo piekrišanu datu apstrādei saskaņā ar šo Politiku, pieņemot, ka Lietotājs rīkojas godprātīgi, apdomīgi un veic visas iespējamās darbības, lai nodrošinātu šādu datu aktualitāti un saņemtu visas nepieciešamās personas datu subjektu piekrišanas.
2.6. Lietotājs apzinās un pieņem iespēju izmantot Tiesību subjekta Vietnē trešo personu programmnodrošinājumu, kā rezultātā šādas trešās personas var anonīmā veidā saņemt un nodot 2.1.2. punktā norādītos datus.
Uz iepriekšminēto trešo personu programmnodrošinājumu attiecas Google Analytics un Yandex Metrica apmeklējumu statistikas apkopošanas sistēmas.
Anonīmo datu apkopojuma, izmantojot trešo personu programmnodrošinājumu, sastāvu un noteikumus tieši nosaka to tiesību īpašnieki, un tie var ietvert:
• pārlūkprogrammas datus (veidu, versiju, cookie);
• ierīces datus un tās atrašanās vietu;
• operētājsistēmas datus (veidu, versiju, ekrāna paplašinājumu);
• pieprasījuma datus (laiku, pārejas avotu, IP adresi).
2.7. Tiesību īpašnieks nav atbildīgs par kārtību, kādā trešās personas, ar kurām Lietotājs sadarbojas Pakalpojuma lietošanas ietvaros, izmanto Lietotāja Personas datus.

3. Personas datu apstrādes mērķi
3.1. Tiesību subjekts veic apstrādi, tostarp arī tikai tādu Personas datu vākšanu un glabāšanu, kas nepieciešami, lai slēgtu un izpildītu ar Lietotāju noslēgto Līgumu.
3.2. Tiesību subjektam ir tiesības izmantot Personas datus šādiem mērķiem:
3.2.1. Līgumu attiecībā uz Pakalpojuma izmantošanu noslēgšana.
Līguma slēgšana tiek veikta attālināti, apmainoties ar elektroniskajiem dokumentiem, kuri tiek parakstīti ar parastu elektronisko parakstu. Šādā gadījumā Lietotāja parastā elektroniskā paraksta lomu var pildīt pieteikumvārda un paroles kombinācija, Lietotājam autorizējoties Pakalpojuma izmantošanai, vai tā e-pasta adrese, nosūtot ziņojumu uz Tiesību subjekta elektronisko pastu. Šī iemesla dēļ tie tiek pieprasīti reģistrācijas laikā.
3.2.2. Lietotāja identifikācija ar viņu noslēgtā Līguma saistību izpildes ietvaros.
Lietotāja Personīgais kabinets ir saistīts ar tā pieteikumvārdu, paroli un e-pasta adresi.
3.2.3. Noslēgtajos Līgumos noteikto saistību izpilde, tostarp piekļuves Pakalpojumam un tehniskā atbalsta sniegšana Lietotājam, kā arī iespējas nodrošināšana Lietotājam izmantot Pakalpojuma funkcionālās iespējas.
Pieteikumi piekļuves Pakalpojumam sniegšanai un vēršanās pie atbalsta dienesta tiek veikta, izmantojot Vietnes programmas līdzekļus un e-pastu.
3.2.4. Lietotāja Personas datu drošības un konfidencialitātes nodrošināšana.
Lai pārbaudītu aizdomīgas darbības Vietnē, tiek iegūta informācija par Lietotāja Vietnes apmeklēšanai izmantoto IP adresi un pārlūkprogrammu.
3.2.5. Rēķinu izrakstīšana un naudas līdzekļu atlikuma atdošana ar Lietotāju noslēgto atlīdzības Līgumu izbeigšanas gadījumā.
Lai atdotu saskaņā ar Līgumu samaksātos naudas līdzekļus, Lietotājam var rasties pienākums personīgajā iesniegumā sniegt papildu informāciju, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām.
Organizācijām un individuālajiem uzņēmumiem tāpat var tikt pieprasīta papildu informācija, lai izrakstītu rēķinus, sagatavotu un nosūtītu sākotnējos uzskaites dokumentus noslēgto Līgumu izpildes ietvaros, kā arī lai atdotu naudas līdzekļu atlikumu Līgumu izbeigšanas gadījumā.
3.2.6. Paziņojumu sniegšana datu apkalpošanas un noslēgtajos Līgumos norādītā Pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas ietvaros, tostarp piesaistot trešās personas.
Šim nolūkam Lietotājam reģistrācijas laikā tiek lūgts norādīt e-pasta adresi.
3.2.7. Mārketinga, statistikas un citu pētījumu veikšana, izmantojot anonīmus datus ar mērķi uzlabot sniedzamā Pakalpojuma kvalitāti.
Dati, kas iegūti no Google Analytics un Yandex Metrica, tiek anonīmā veidā apkopoti un analizēti, lai uzzinātu, cik daudz laika Lietotāji pavada dažādās Vietnes lapās, to intereses un izvēles.

4. Prasības Personas datu aizsardzībai
4.1. Tiesību subjekts veic Personas datu glabāšanu un nodrošina to aizsardzību pret nepilnvarotu piekļuvi un izplatīšanu saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un reglamentu.
4.2. Tiek nodrošināta Lietotāja Personas datu konfidencialitāte, izņemot gadījumos, kad Lietotājs pats tos ir padarījis publiski pieejamus, kā arī gadījumos, kad sniegtā Pakalpojuma tehnoloģija vai Lietotāja izmantotā programmnodrošinājuma iestatījumi paredz atklātu datu apmaiņu ar citiem tīmekļa dalībniekiem un lietotājiem.
4.3. Lai uzlabotu Pakalpojuma kvalitāti, Tiesību subjektam ir tiesības 6 (sešus) mēnešus glabāt datņu žurnālu par darbībām, kuras Lietotājs ir veicis Pakalpojuma izmantošanas ietvaros, kā arī saistībā ar šo Līgumu un citiem līgumiem, kurus Lietotājs noslēdz no savas puses, un to izpildi.

5. Datu nodošana
5.1. Tiesību subjektam ir tiesības nodot Personas datus trešajām personām šādā nolūkā:
Lietotājs ir izteicis savu piekrišanu šādu darbību veikšanai, tostarp, ja Lietotājs izmanto tā lietotā programmnodrošinājuma iestatījumus, kas neierobežo noteiktu datu sniegšanu;
datu nodošana ir nepieciešama, lai Lietotājs varētu izmantot Pakalpojuma sniegtās funkcionālās iespējas;
datu nodošana ir nepieciešama Līgumu noslēgšanai un/vai Darījumu veikšanai ar Pakalpojuma izmantošanu;
saistībā ar Tiesību subjekta Vietnes nodošanu trešās personas valdījumā, lietošanā vai īpašumā, vai atteikšanos par labu trešajām personām no tiesībām, kas radušās saistībā ar Līgumiem, kas noslēgti ar Lietotāju;
pēc tiesas vai citas pilnvarotas valsts iestādes pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
Tiesību subjekta tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai saistībā ar Līgumu, kas noslēgti ar Lietotāju, pārkāpumu.

6. Izmaiņu veikšana Personas datos
6.1. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā patstāvīgi savā Personīgajā kabinetā rediģēt Personas datus, kurus tas ir sniedzis reģistrācijas vai autorizācijas laikā.
6.2. Ciktāl mēs apstrādājam Lietotāja personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

6.3. Lietotājam ir tiesības prasīt apstiprinājumu no Tiesību subjekta, vai tiek apstrādāti Lietotāja personas dati, ko Lietotājs sniedzis Tiesību subjektam, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

6.4. Lietotājam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Lietotājs var atrakstīties no tiešā mārketinga, nosūtot mums ziņu uz e-pasta adresi ss24 (at) ss24.lv vai nospiežot uz saites "atteikties" mūsu e-pasta vēstulēs.

6.5. Lietotājam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt personas datus pat tad, ja Lietotājs iebildis pret to, ja mums būs likumīgi iemesli turpināt datu apstrādi.

6.6. Noslēgtā Līguma izbeigšanas gadījumā, Lietotājam ir tiesības dzēst savu Personīgo kabinetu un sludinājumus patstāvīgi vai vēršoties Tiesību subjekta atbalsta dienestā, apmeklējot vietni https://ss24.lv/lv/contact vai rakstot e-pastu uz ss24 (at) ss24.lv.

7. Konfidencialitātes politikas maiņa
7.1. Tiesību subjektam ir tiesības vienpusēji mainīt vai izbeigt šis Politikas piemērošanu, par to iepriekš nebrīdinot Lietotāju. Jaunā Politikas redakcija stājas spēkā no tās ievietošanas brīža Tiesību subjekta Vietnē, ja vien jaunajā Politikas redakcijā nav noteikta citāda kārtība.
7.2. Spēkā esošā Politikas redakcija atrodas Tiesību subjekta tīmekļa Vietnē https://ss24.lv/lv/privacypolicy.

Tiesību subjekts: SS24
Šī Politikas redakcija ir spēkā no 2019. gada 30. septembrī.